Regulamin wypożyczalni

 1. Właścicielem sprzętu znajdującego się w Wypożyczalni jest PLAŻOWY OŚRODEK SPORTU.
 2. Sprzęt pływający wypożyczany jest osobie pełnoletniej legitymującej się dokumentem tożsamości ze zdjęciem - dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport. W przypadku łodzi motorowych - dwa niezniszczone dokumenty z aktualnymi zdjęciami.
 3. Uczestnicy nieletni, poniżej 16 roku życia, mogą korzystać ze sprzętu tylko pod opieką dorosłych, młodzież od 16 roku życia za pisemną zgodą opiekunów.
 4. Łodzie motorowe nie wymagające uprawnień mogą wypożyczać tylko osoby pełnoletnie.
 5. Łodzie motorowe z silnikiem o większej mocy (powyżej 10 km) mogą wypożyczać tylko osoby, które ukończyły 21 lat i posiadają patent sternika motorowodnego uprawniający go do pływania daną jednostką.
 6. Osobie niewiarygodnej, nietrzeźwej lub pod wpływem środków odurzających sprzęt nie będzie wydany. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny.
 7. Sprzęt może wypożyczyć osoba, która wpłaci kaucję ustaloną przez Wypożyczalnię. Kaucja ta podlega zwrotowi na życzenie Klienta w przypadku uiszczenia opłaty za wypożyczenie i dokonania zwrotu sprzętu w stanie nie pogorszonym. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia / zniszczenia sprzętu, zwrot kaucji uzależniony jest od uregulowania przez Klienta wartości sprzętu lub zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości szkody. Wypożyczalnia może potrącić z kaucji wartość szkody spowodowanej przez Wypożyczającego.
 8. Przy wypożyczeniu zawierana jest umowa wynajmu sprzętu wodnego.
 9. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z ustalonym cennikiem. Opłatę za wypożyczenie sprzętu pobiera się z góry, za zadeklarowany czas jego używania. W przypadku zwrotu sprzętu przed czasem, wypożyczający nie ma prawa do zwrotu pieniędzy.
 10. Wypożyczający bierze pełną odpowiedzialność materialną za wynajęty sprzęt z chwilą podpisania umowy oraz ustala jednoosobowe kierownictwo.
 11. Wypożyczający odpowiada za wyrządzone szkody i zobowiązuje się do ich naprawienia.
 12. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i przekazać dostrzeżone uwagi wydającemu sprzęt.
 13. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których Wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 14. W przypadku wcześniejszej rezerwacji łodzi każdy Wypożyczający jest zobowiązany do stawienia się w miejscu wypożyczenia 15 minut wcześniej przed zarezerwowanym czasem wypożyczenia. W przypadku spóźnienia Klient traci swój zarezerwowany czas.
 15. Zarezerwowana godzina wypożyczenia łodzi jest czasem umownym zależnym od:
  a) załatwienia formalności (podpisanie umowy),
  b) zwrotu sprzętu przez poprzedniego wypożyczającego,
  c) kwestii technicznych - niezależnych.
  Godzina wypożyczenia może ulec zmianie, jest ona liczona przez system Wypożyczalni od momentu przekazania sprzętu Klientowi do czasu zwrotu sprzętu i poinformowaniu pracownika, który obsługuje system komputerowy i przyjmuje płatności.
 16. Rezerwacje przyjmujemy dzień wcześniej ( min. 16 godz. przed planowanym czasem wypożyczenia).
 17. Klient ma obowiązek powiadomić Wypożyczalnię o chęci przedłużenia czasu wypożyczenia w chwili załatwiania formalności w biurze Wypożyczalni. Jeśli chęć przedłużenia powstanie w trakcie korzystania ze sprzętu Wypożyczający ma obowiązek powiadomić Wypożyczalnię tel. lub przez wiadomość SMS ( nie dotyczy kajaków i rowerów wodnych).
 18. Pracownik Wypożyczalni może odmówić przedłużenia czasu wypożyczenia, jeśli kolidować on będzie z terminem kolejnej rezerwacji sprzętu lub z innych przyczyn, które uniemożliwiają dalsze korzystanie z wypożyczonego sprzętu.
 19. Ewentualne przekroczenie zadeklarowanego czasu wypożyczenia sprzętu upoważnia pracownika Wypożyczalni do obciążenia Wypożyczającego dodatkową opłatą według cennika Wypożyczalni.
 20. Za przekroczenie czasu wypożyczenia bez zgody Wypożyczalni pobrana zostanie dodatkowa opłata w wysokości 3-krotnej stawki godzinowej za dany sprzęt ( dotyczy łodzi).
 21. Nie dopuszcza się samowolnego odcumowywania sprzętu czy pozostawiania go poza miejscami do tego przeznaczonymi.
 22. Wypożyczający zobowiązuje się do:
  a) korzystania z wypożyczonego sprzętu oraz jego wyposażenia i osprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę,
  b) zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i zwrotu w stanie nadającym się do natychmiastowego wypożyczenia,
  c) niedokonywania żadnych napraw sprzętu,
  d) zwrócenia wypożyczonego sprzętu w zadeklarowanym czasie,
  e) zwrócenia sprawnego technicznie wypożyczonego sprzętu w stanie niepogorszonym wraz z jego wyposażeniem i osprzętem,
  f) pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu, jego wyposażenia oraz osprzętu powstałych z własnej winy bądź osób trzecich,
  g) nieodstępowania wypożyczonego sprzętu osobom trzecim,
  h) powiadomienia Wypożyczalni o chęci zabrania dodatkowych pasażerów z innego miejsca niż Wypożyczalnia.
 23. Wypożyczającym sprzęt zabrania się:
  a) wykorzystywania sprzętu Wypożyczalni do prowadzenia usług związanych z przewozem innych osób, w przypadku stwierdzenia takiej sytuacji Wypożyczający zobowiązuje się zapłacić na rzecz Wypożyczalni podwójną stawkę za czas wypożyczenia,
  b) odstępowania wypożyczonego sprzętu, osprzętu i wyposażenia osobom trzecim,
  c) zabierania na pokład wypożyczonej jednostki pływającej większej liczby pasażerów niż wynika to z możliwości technicznych ( wyporności ) danego sprzętu,
  d) zachowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu, pasażerów oraz osób trzecich,
  e) spożywania alkoholu oraz zażywania jakichkolwiek substancji odurzających w czasie dysponowania wypożyczonym sprzętem pływającym,
  f) wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  g) przybijania sprzętu w miejscach do tego nie przeznaczonych ( wały ochronne- przeciwpowodziowe, kamieniste i niebezpieczne brzegi), uderzania, taranowania, niszczenia brzegów, zaśmiecania wody i otaczającej przyrody,
  h) korzystania z otwartego ognia i palenia papierosów,i) skoków ze sprzętu do wody , kąpieli podczas pływania oraz kąpieli w kapokach,
 24. Za zniszczenie, zgubienie, kradzież sprzętu Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić jego równowartość w wysokości 100 % rynkowej ceny w chwili ujawnienia tego zdarzenia bez względu na stopień zamortyzowania.
 25. Rezerwacja łodzi przez stronę internetową.
  Warunkiem przyjęcia rezerwacji przez Wypożyczalnię jest:
  a) zaakceptowanie przez Klienta obowiązujących w Wypożyczalni warunków najmu poprzez wypełnienie dostępnego na stronie Wypożyczalni formularza internetowego wszystkimi danymi wymaganymi przez Wynajmującego, zaakceptowanie treści Regulaminu oraz wyświetlenie się komunikatu potwierdzającego przyjęcie rezerwacji,
  b) spełnienie warunków przewidzianych w punkcie 2 i 5 Regulaminu,
  c) złożenie zamówienia co najmniej 16 godzin przed planowaną godziną wypożyczenia łodzi w formularzu internetowym,
  d) dokonanie przez Klienta na rzecz Wypożyczalni całkowitych kosztów najmu lub opłaty Rezerwacyjnej ( min. 50 %- tylko przy rezerwacjach kilkugodzinnych).
 26. Zawarcie umowy najmu z Wynajmującym poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza internetowego następuje w momencie zaakceptowania regulaminu i dokonania płatności internetowej przez klienta.
 27. Odbioru łodzi może dokonać tylko Klient osobiście. W chwili wynajmu Klient ma obowiązek posiadać:
  a) ważny dowód osobisty,
  b) ważny i honorowany na terytorium RP patent sternika motorowodnego,
  c) kartę płatniczą lub gotówkę w celu dokonania stosownych płatności i kaucji za wypożyczaną jednostkę,
  d) potwierdzenie wykonania przelewu- w przypadku rezerwacji internetowej.
 28. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Klienta wymogów przewidzianych w Regulaminie Wynajmujący ma prawo do odmowy wydania sprzętu w danym terminie. Jednocześnie powstaje możliwość zmiany terminu wypożyczenia.
 29. W przypadku niemożliwości stawiennictwa się Klienta w zarezerwowanym, opłaconym czasie wypożyczenia nie ma możliwości zwrotu pieniędzy. W wypadkach losowych zachodzi możliwość przełożenia rezerwacji na inny wolny termin jeśli klient powiadomi wypożyczalnie min. 16 godzin przed planowanym wypożyczeniem.
 30. Osoby wypożyczające sprzęt powinny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków ( NNW ), ubezpieczenie nie jest wliczone w cenę najmu łodzi, kajaków i rowerów wodnych.
 31. Wypożyczalnia ,,Water Club” nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci oraz szkód, zarówno u Wypożyczającego jak i osób trzecich, powstałych w czasie nieprawidłowego użytkowania sprzętu przez Klienta. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 32. Za rzeczy pozostawione przez klientów na sprzęcie lub w obrębie Wypożyczalni , Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 33. Wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
 34. Wszystkie sprawy sporne w kolejności będą rozpatrywane polubownie. W przypadku braku porozumienia sprawy sporne będzie rozpatrywał sąd właściwy dla Wypożyczalni.

Plażowy Ośrodek Sportu